الثلاثاء - الموافق 09 مارس 2021م

محلي

آيا در رژيم مبتني بر ولايت فقيه انتخاب رئيس جمهور محلي از اعراب دارد؟

المحامي عبد المجيد محمد          به روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران نزديك مي شويم. كانديداها تا كنون سه مناظره را پشت سرگذاشته و آنچه در چنته داشته اند به افكار عمومي ارايه كرده اند. در يك (more…)